ตรวจรายงานมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ที่
สพท. ผอ.เขต
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ประเด็นฯ(ตัว) รายงาน(ตัว) รับรอง(ตัว) ประเด็นฯ(ตัว) รายงาน(ตัว) รับรอง(ตัว) ประเด็นฯ(ตัว) รายงาน(ตัว) รับรอง(ตัว) ประเด็นฯ(ตัว) รายงาน(ตัว) รับรอง(ตัว) ประเด็นฯ(ตัว) รายงาน(ตัว) รับรอง(ตัว)
1
กรุงเทพมหานคร เขต 1 นายวิทยา ประวะโข
9
9
2
4
4
3
4
4
3
7
7
3
1
1
1
2
นนทบุรี เขต 1 นายกำจัด คงหนู
9
9
2
4
4
2
4
4
1
7
7
3
1
1
1
3
นนทบุรี เขต 2 นางธรรมพร แข็งกสิการ
9
9
2
4
4
1
4
4
3
7
7
3
1
1
1
4
ปทุมธานี เขต 1 นายจำนงค์ สุดาเดช
9
9
2
4
4
1
4
4
2
7
7
3
1
1
1
5
ปทุมธานี เขต 2 นายวิชัย แสงศรี
9
9
2
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
6
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายดำหริ งิมสันเทียะ
9
9
2
4
4
1
4
4
4
7
7
3
1
1
1
7
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายบูรพา พรหมสิงห์
9
9
2
4
4
1
4
4
2
7
7
3
1
1
1
8
อ่างทอง ดร.มโน ชุนดี
9
9
2
4
4
1
4
4
2
7
7
3
1
1
1
9
ชัยนาท นางสาวลออ วิลัย
9
9
2
4
4
4
4
3
7
7
3
1
1
1
10
ลพบุรี เขต 1 นายมานพ ษมาวิมล
9
9
2
4
4
4
4
3
7
7
2
1
1
1
11
ลพบุรี เขต 2 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ
9
9
2
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
12
สระบุรี เขต 1 นายสมุทร สมปอง
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
13
สระบุรี เขต 2 นายสมเกียรติ ชิดไธสง
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
14
สิงห์บุรี นายพิเชฐร์ วันทอง
9
9
1
4
4
4
4
2
7
5
1
1
1
1
15
กาญจนบุรี เขต 1 นายวิทยาเกียรติ เงินดี
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
16
กาญจนบุรี เขต 2 นายอาดุลย์ พรมแสง
9
9
1
4
4
4
4
3
7
7
2
1
1
1
17
กาญจนบุรี เขต 3
9
8
1
4
4
4
4
3
7
5
1
1
1
1
18
นครปฐม เขต 1
9
9
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
19
นครปฐม เขต 2
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
20
ราชบุรี เขต 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
1
1
1
1
21
ราชบุรี เขต 2 นายประหยัด สุขขี
9
9
1
4
4
4
4
1
7
7
1
1
1
1
22
สุพรรณบุรี เขต 1 นายไพศาล ปันแดน
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
1
1
1
1
23
สุพรรณบุรี เขต 2 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
1
1
1
1
24
สุพรรณบุรี เขต 3 นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
9
9
2
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
25
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายไพรัช มณีโชติ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
1
1
1
1
26
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
27
เพชรบุรี เขต 1 นายศุภชัย ชนะดี
9
9
1
4
4
4
4
1
7
7
3
1
1
1
28
เพชรบุรี เขต 2 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
29
สมุทรสงคราม นายสมหมาย เทียนสมใจ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
30
สมุทรสาคร นายทวี ทะนอก
9
9
2
4
4
4
4
3
7
7
3
1
1
1
31
ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
32
ฉะเชิงเทรา เขต 2 นายวิสูตร เจริญวงษ์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
33
นครนายก นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
34
ปราจีนบุรี เขต 1 นายดำเนิน เพียรค้า
9
9
1
4
4
4
4
1
7
7
2
1
1
1
35
สมุทรปราการ เขต 1
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
36
สมุทรปราการ เขต 2 นายไตรรัตน์ โคสะสุ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
37
สระแก้ว เขต 1
9
9
1
4
4
4
4
1
7
7
3
1
1
1
38
สระแก้ว เขต 2 นายกำพล กระมล
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
39
จันทบุรี เขต 1 นายมนตรี ทัดเทียม
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
40
จันทบุรี เขต 2 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
41
ชลบุรี เขต 1 นายเต็ม เสืออ่วม
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
42
ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
43
ชลบุรี เขต 3 นายบุญเพชร วันนา (รองฯ รก.)
9
9
2
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
44
ตราด นายอัมพล หันทยุง
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
45
ระยอง เขต 1 นายสุพรรณ หารธุจิต
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
46
ระยอง เขต 2 นายธงชัย มั่นคง
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
47
ปราจีนบุรี เขต 2 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
9
9
1
4
4
4
4
3
7
7
1
1
1
1
48
กาญจนบุรี เขต 4 นายนิพัฒน์ มณี
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
49
มัธยมศึกษา เขต 3 นายสุรชาติ เครือศรี
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
50
มัธยมศึกษา เขต 5
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
51
มัธยมศึกษา เขต 4 นางงามพิศ ลวากร
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
52
มัธยมศึกษา เขต 6 นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
9
9
1
4
4
1
4
4
1
7
7
2
1
53
มัธยมศึกษา เขต 7 นายกฤษ ละมูลมอญ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
54
มัธยมศึกษา เขต 8 นายจตุรงค์ สุขแก้ว
9
9
1
4
1
4
2
1
7
7
2
1
1
1
55
มัธยมศึกษา เขต 9 นายบำรุง เสียงเพราะดี
9
7
4
4
4
4
1
7
7
2
1
1
1
56
มัธยมศึกษา เขต 10 นายนิกูล ประทีปพิชัย
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
57
มัธยมศึกษา เขต 17 นายสุรชาติ มานิตย์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
58
มัธยมศึกษา เขต 18 นายสมศักดิ์ ทองเนียม
9
6
4
4
4
4
2
7
4
1
1
1
1
59
มัธยมศึกษา เขต 1 นายกิตติ บุญเชิด
9
9
1
4
4
4
4
1
7
7
3
1
1
1
60
มัธยมศึกษา เขต 2 นางสาวรัตติมา พานิชเจริญ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
61
หนองคาย เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
62
หนองคาย เขต 2 นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
9
9
1
4
4
4
4
3
7
7
2
1
1
1
63
บึงกาฬ
9
7
4
4
4
4
1
7
5
1
1
1
1
64
หนองบัวลำภู เขต 1 นายเกิดมี สอนเมือง
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
65
หนองบัวลำภู เขต 2 นายเจริญ ราชโสภา
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
66
เลย เขต 1 นายรอง ปัญสังกา
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
67
เลย เขต 2 นายพลชัย ชุมปัญญา
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
68
อุดรธานี เขต 1 นายพรชัย โพคันโย
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
69
อุดรธานี เขต 2 นายพรชัย โพคันโย
9
9
1
4
4
4
4
3
7
7
3
1
1
1
70
อุดรธานี เขต 3 นายประเวศ รัตนวงศ์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
71
อุดรธานี เขต 4
9
9
1
4
4
4
4
1
7
7
3
1
1
1
72
กาฬสินธุ์ เขต 1 นายชนาธิป สำเริง
9
9
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
73
กาฬสินธุ์ เขต 2 นายชาญกฤต น้ำใจดี
9
9
4
4
4
4
1
7
6
2
1
1
1
74
กาฬสินธุ์ เขต 3 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
9
9
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
75
นครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ (รองฯรก.)
9
9
1
4
3
4
3
2
7
4
1
1
1
1
76
นครพนม เขต 2 นายพลชัย ชุมปัญญา
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
77
มุกดาหาร
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
78
สกลนคร เขต 1 นาย ไพรวัลย์ จันทะนะ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
79
สกลนคร เขต 2 นายไพรวัลย์ จันทะนะ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
80
สกลนคร เขต 3 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง รก.
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
81
ขอนแก่น เขต 1 นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
9
7
1
4
1
4
4
2
7
7
3
1
1
1
82
ขอนแก่น เขต 2 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
83
ขอนแก่น เขต 3 นายศุภสิน ภูศรีโสม
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
84
ขอนแก่น เขต 4 นายบวร เทศารินทร์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
85
ขอนแก่น เขต 5 นายวสันต์ สัตยคุณ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
86
มหาสารคาม เขต 1 นางสุภารีย์ โพนเงิน
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
87
มหาสารคาม เขต 2 นายจำนงค์ สุดาเดช
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
88
ร้อยเอ็ด เขต 1 ดร.สกล คามบุศย์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
89
ร้อยเอ็ด เขต 2 นายศุภชัย ชนะดี
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
90
ร้อยเอ็ด เขต 3 นายสินสมุทร แสนสุข
9
9
1
4
3
4
4
2
7
7
2
1
1
1
91
ชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน มุทาพร
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
92
ชัยภูมิ เขต 2
9
8
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
93
ชัยภูมิ เขต 3
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
94
นครราชสีมา เขต 1
9
9
1
4
4
4
4
3
7
7
1
1
1
1
95
นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
1
1
1
1
96
นครราชสีมา เขต 3 นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
9
8
1
4
4
4
4
2
7
7
1
1
1
1
97
นครราชสีมา เขต 4
9
4
4
4
4
3
2
7
7
1
1
1
1
98
นครราชสีมา เขต 5 นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
9
8
1
4
4
4
4
2
7
5
1
1
1
1
99
นครราชสีมา เขต 6 นายสนอง สุดสะอาด
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
1
1
1
1
100
นครราชสีมา เขต 7 นายพีรพงศ์ สุรเสน
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
101
บุรีรัมย์ เขต 1
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
102
บุรีรัมย์ เขต 2
9
8
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
103
บุรีรัมย์ เขต 3
9
9
1
4
4
4
3
2
7
7
3
1
1
104
บุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย
9
8
1
4
4
4
3
2
7
5
1
1
1
1
105
สุรินทร์ เขต 1 นายคำปุ่น บุญเชิญ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
106
สุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ
9
4
4
7
1
107
สุรินทร์ เขต 3 .นางภานิชา อินทร์ช้าง
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
108
ยโสธร เขต 1 นายอดุลย์ กองทอง
9
5
4
4
3
2
7
3
1
1
109
ยโสธร เขต 2
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
110
ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี
9
9
1
4
3
4
4
1
7
7
1
1
1
1
111
ศรีสะเกษ เขต 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
112
ศรีสะเกษ เขต 3 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
9
1
4
1
4
3
2
7
7
2
1
113
ศรีสะเกษ เขต 4 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
1
1
1
1
114
อำนาจเจริญ นายธนัญชัย สายสุด
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
115
อุบลราชธานี เขต 1
9
9
1
4
4
4
4
1
7
7
3
1
1
1
116
อุบลราชธานี เขต 2
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
117
อุบลราชธานี เขต 3
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
118
อุบลราชธานี เขต 4 นายวันชัย บุญทอง
9
9
1
4
4
4
4
1
7
7
2
1
1
1
119
อุบลราชธานี เขต 5 นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
9
8
1
4
2
4
3
1
7
6
3
1
1
1
120
เลย เขต 3 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
121
มหาสารคาม เขต 3 นายชัยณรงค์ แสงคำ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
122
มัธยมศึกษา เขต 20 นายมรกต กลัดสอาด
9
8
1
4
4
4
4
3
7
7
3
1
1
1
123
มัธยมศึกษา เขต 21 นายสมใจ วิเศษทักษิณ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
124
มัธยมศึกษา เขต 22 นายจักราวุธ สอนโกษา
9
9
1
4
2
4
4
2
7
7
3
1
1
1
125
มัธยมศึกษา เขต 23 นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
9
9
1
4
4
4
4
1
7
7
2
1
1
126
มัธยมศึกษา เขต 24 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
9
9
1
4
4
4
4
1
7
7
3
1
1
1
127
มัธยมศึกษา เขต 25 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
128
มัธยมศึกษา เขต 26 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
9
9
1
4
4
4
4
2
7
6
2
1
129
มัธยมศึกษา เขต 27 นายชาตรี ชาปะวัง
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
130
มัธยมศึกษา เขต 28 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
131
มัธยมศึกษา เขต 29 นายพิทยา ไชยมงคล
9
2
4
4
4
3
1
7
4
2
1
132
มัธยมศึกษา เขต 30 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
133
มัธยมศึกษา เขต 31 นาย.....
9
6
1
4
1
4
3
2
7
5
2
1
1
1
134
มัธยมศึกษา เขต 32 นายรณชัย สุขสมบูรณ์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
135
มัธยมศึกษา เขต 33 นายสำเริง บุญโต
9
7
1
4
4
4
4
2
7
5
2
1
1
1
136
มัธยมศึกษา เขต 19 นายไพโรจน์ พรมสอน
9
6
1
4
4
4
4
1
7
5
2
1
1
1
137
เชียงราย เขต 1 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
138
เชียงราย เขต 2 นายจรัญ แจ้งมณี
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
139
เชียงราย เขต 3
9
7
1
4
3
4
3
1
7
6
3
1
1
1
140
เชียงราย เขต 4 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
141
เชียงใหม่ เขต 1 นายเดช ศิรินาม
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
1
1
1
1
142
เชียงใหม่ เขต 2 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท (รองฯรก.)
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
143
เชียงใหม่ เขต 3 ดร.กัลยา มาลัย
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
144
เชียงใหม่ เขต 4
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
145
เชียงใหม่ เขต 5 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม (รองฯรก.)
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
146
น่าน เขต 1 นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
147
น่าน เขต 2 นายสมัย ธนะศรี
9
9
1
4
4
4
4
2
7
6
2
1
1
1
148
พะเยา เขต 1 นายประถม เชื้อหมอ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
149
พะเยา เขต 2 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล(รองฯรก.)
9
9
1
4
3
4
3
2
7
7
3
1
1
1
150
แพร่ เขต 1 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
9
9
1
4
4
4
4
3
7
7
2
1
1
1
151
แพร่ เขต 2 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
9
9
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
152
แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
9
9
4
4
4
4
2
7
5
1
1
1
1
153
แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร(รองฯรก.)
9
9
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
154
ลำปาง เขต 1 นายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์
9
9
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
155
ลำปาง เขต 2 นายเดชะ ธีระตระกูล
9
9
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
156
ลำปาง เขต 3 นายสมบูรณ์ สันชุมภู
9
7
4
4
4
3
1
7
4
2
1
157
ลำพูน เขต 1 นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
9
9
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
158
ลำพูน เขต 2 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม
9
9
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
159
ตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
9
9
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
160
ตาก เขต 2 นายประวัตร์ พันธ์กอง(รองฯรก.)
9
9
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
161
พิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
9
9
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
162
พิษณุโลก เขต 2 นายบุญสม โพธิ์เงิน
9
9
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
163
พิษณุโลก เขต 3 นายวิเชียร ทรงศรี
9
9
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
164
เพชรบูรณ์ เขต 1
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
165
เพชรบูรณ์ เขต 2 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
166
เพชรบูรณ์ เขต 3 นายสันติชัย บัวทอง
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
167
สุโขทัย เขต 1 นายพยอม วงษ์พูล
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
168
สุโขทัย เขต 2 นายเปรม คำวัฒนา
9
9
1
4
4
4
4
3
7
7
3
1
1
1
169
อุตรดิตถ์ เขต 1 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
170
อุตรดิตถ์ เขต 2 นายอุดม สายโท
9
9
1
4
4
4
4
1
7
7
3
1
1
1
171
กำแพงเพชร เขต 1 นายสุพล จันต๊ะคาด
9
4
1
4
1
4
1
1
7
2
1
1
172
กำแพงเพชร เขต 2 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
173
นครสวรรค์ เขต 1 นางกัลยา พันตารักษ์
9
7
1
4
4
4
4
1
7
6
3
1
1
1
174
นครสวรรค์ เขต 2 นายจันทบูรณ์ เขตการ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
175
นครสวรรค์ เขต 3 นายวิระ แข็งกสิการ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
6
3
1
1
1
176
พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ เส็งพานิช
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
177
พิจิตร เขต 2 ว่าที่ ร.อ.สาโรช ยกให้
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
178
อุทัยธานี เขต 1 นายสุชาติ กลัดสุข
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
179
เชียงใหม่ เขต 6 นายสมพงศ์ พรมจันทร์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
180
อุทัยธานี เขต 2 นายสัญชัย พวงมาลี
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
181
มัธยมศึกษา เขต 34 นายสิทธิชัย มูลเขียน
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
182
มัธยมศึกษา เขต 35 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
183
มัธยมศึกษา เขต 36 นายวรพงษ์ สันติวงค์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
184
มัธยมศึกษา เขต 37 นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
185
มัธยมศึกษา เขต 38 นายอำนวย อภิชาติตรากูล
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
186
มัธยมศึกษา เขต 39 นายสุชน วิเชียรสรรค์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
187
มัธยมศึกษา เขต 40 นายประสิทธิ์ อินวรรณา
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
188
มัธยมศึกษา เขต 41 -
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
189
มัธยมศึกษา เขต 42 นายบุญชอบ โตคำ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
190
นราธิวาส เขต 3 นายณัทกร แก้วประชุม
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
191
ปัตตานี เขต 3 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ (รอง รก.)
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
192
ชุมพร เขต 1 นายมนูญ จันทร์สุข
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
193
ชุมพร เขต 2 นายอดุลย์ เงินศรี
9
6
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
194
ระนอง นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
9
9
1
4
4
4
3
1
7
7
3
1
1
1
195
สุราษฎร์ธานี เขต 1 นายชูศักดิ์ ชูช่วย
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
196
สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายประทีป ทองด้วง
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
197
สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
198
ตรัง เขต 1
9
9
1
4
4
4
3
2
7
7
2
1
1
1
199
ตรัง เขต 2 นายประจักษ์ ช่างเรือ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
200
นครศรีธรรมราช เขต 1 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
201
นครศรีธรรมราช เขต 2 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์
9
9
1
4
2
4
4
2
7
7
2
1
1
1
202
นครศรีธรรมราช เขต 3 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
203
นครศรีธรรมราช เขต 4 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
204
ยะลา เขต 3 ว่าที่ร.ต.นรินทร์ สาโร
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
205
พัทลุง เขต 1 นายสุนาจ แก้วสุข
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
206
กระบี่ นายบำรุง ฤทธิรัตน์
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
207
พังงา นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
208
ภูเก็ต
9
7
1
4
1
4
4
2
7
7
3
1
1
1
209
นราธิวาส เขต 1 นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รองฯรก.)
9
9
1
4
4
4
4
3
7
7
3
1
1
1
210
นราธิวาส เขต 2 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รองฯรก.)
9
4
1
4
3
2
7
4
1
1
211
ปัตตานี เขต 1 นายภิรมย์ จีนธาดา
9
3
4
2
4
4
2
7
4
2
1
1
1
212
ปัตตานี เขต 2 นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
9
8
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
213
ยะลา เขต 1 นายอาดุลย์ พรมแสง
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
214
ยะลา เขต 2 นายสุริยัณ จันทร์ทบ
9
9
1
4
4
4
4
2
7
6
3
1
1
1
215
สงขลา เขต 1 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
9
7
1
4
4
4
3
2
7
6
2
1
1
1
216
สงขลา เขต 2 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
9
9
1
4
4
4
4
3
7
7
3
1
1
1
217
สงขลา เขต 3
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
218
สตูล นายนิสิต ชายภักตร์
9
7
1
4
3
4
4
2
7
7
3
1
1
1
219
พัทลุง เขต 2 นายณรงค์ ศรีละมุล
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
220
มัธยมศึกษา เขต 11 นายสมชาย รองเหลือ
9
8
1
4
4
4
4
2
7
7
3
1
1
1
221
มัธยมศึกษา เขต 12 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
222
มัธยมศึกษา เขต 13 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
9
9
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1
223
มัธยมศึกษา เขต 14 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
9
8
1
4
4
4
4
2
7
6
2
1
1
1
224
มัธยมศึกษา เขต 15
9
9
1
4
3
4
4
3
7
7
2
1
1
1
225
มัธยมศึกษา เขต 16
9
8
1
4
4
4
4
2
7
7
2
1
1
1