ตรวจรายงานมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ที่
สพท. ผอ.เขต
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ประเด็นฯ(ตัว) รายงาน(ตัว) รับรอง(ตัว) ประเด็นฯ(ตัว) รายงาน(ตัว) รับรอง(ตัว) ประเด็นฯ(ตัว) รายงาน(ตัว) รับรอง(ตัว)
1
กรุงเทพมหานคร เขต 1 นายวิทยา ประวะโข
6
6
4
4
4
4
4
2
2
นนทบุรี เขต 1 นายกำจัด คงหนู
6
6
4
4
4
4
4
2
3
นนทบุรี เขต 2 นางธรรมพร แข็งกสิการ
6
6
4
4
4
4
4
3
4
ปทุมธานี เขต 1 นายจำนงค์ สุดาเดช
6
6
4
4
4
4
4
2
5
ปทุมธานี เขต 2 นายวิชัย แสงศรี
6
6
4
4
4
4
4
3
6
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายดำหริ งิมสันเทียะ
6
6
4
4
4
4
4
3
7
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายบูรพา พรหมสิงห์
6
6
4
4
4
4
4
3
8
อ่างทอง ดร.มโน ชุนดี
6
6
4
4
4
4
4
3
9
ชัยนาท นางสาวลออ วิลัย
6
6
4
4
4
4
4
2
10
ลพบุรี เขต 1 นายมานพ ษมาวิมล
6
6
4
4
4
4
4
3
11
ลพบุรี เขต 2 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ
6
6
4
4
4
4
4
3
12
สระบุรี เขต 1 นายสมุทร สมปอง
6
6
4
4
4
4
4
3
13
สระบุรี เขต 2 นายสมเกียรติ ชิดไธสง
6
6
4
4
4
4
4
3
14
สิงห์บุรี นายพิเชฐร์ วันทอง
6
6
4
4
4
4
4
2
15
กาญจนบุรี เขต 1 นายวิทยาเกียรติ เงินดี
6
6
4
4
4
4
4
3
16
กาญจนบุรี เขต 2 นายอาดุลย์ พรมแสง
6
6
4
4
4
4
4
3
17
กาญจนบุรี เขต 3
6
6
4
4
4
4
4
2
18
นครปฐม เขต 1
6
6
4
4
4
4
4
3
19
นครปฐม เขต 2
6
6
4
4
4
4
4
3
20
ราชบุรี เขต 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี
6
6
4
4
4
4
4
3
21
ราชบุรี เขต 2 นายประหยัด สุขขี
6
6
3
4
4
4
4
3
22
สุพรรณบุรี เขต 1 นายไพศาล ปันแดน
6
6
3
4
4
4
4
3
23
สุพรรณบุรี เขต 2 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
6
6
3
4
4
4
4
3
24
สุพรรณบุรี เขต 3 นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
6
6
3
4
4
4
4
3
25
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายไพรัช มณีโชติ
6
6
3
4
4
4
4
2
26
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
6
6
3
4
4
4
4
3
27
เพชรบุรี เขต 1 นายศุภชัย ชนะดี
6
6
3
4
4
4
4
2
28
เพชรบุรี เขต 2 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
6
6
3
4
4
4
4
2
29
สมุทรสงคราม นายสมหมาย เทียนสมใจ
6
6
3
4
4
4
4
3
30
สมุทรสาคร นายทวี ทะนอก
6
6
3
4
4
4
4
3
31
ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
6
6
3
4
4
4
4
3
32
ฉะเชิงเทรา เขต 2 นายวิสูตร เจริญวงษ์
6
6
3
4
4
4
4
2
33
นครนายก นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
6
6
3
4
4
4
4
3
34
ปราจีนบุรี เขต 1 นายดำเนิน เพียรค้า
6
6
4
4
4
4
4
3
35
สมุทรปราการ เขต 1
6
6
3
4
4
4
4
3
36
สมุทรปราการ เขต 2 นายไตรรัตน์ โคสะสุ
6
6
4
4
4
4
4
2
37
สระแก้ว เขต 1
6
6
4
4
4
4
4
3
38
สระแก้ว เขต 2 นายกำพล กระมล
6
6
4
4
4
4
4
3
39
จันทบุรี เขต 1 นายมนตรี ทัดเทียม
6
6
4
4
4
4
4
2
40
จันทบุรี เขต 2 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
6
6
4
4
4
4
4
3
41
ชลบุรี เขต 1 นายเต็ม เสืออ่วม
6
6
4
4
4
4
4
3
42
ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์
6
6
4
4
4
4
4
3
43
ชลบุรี เขต 3 นายบุญเพชร วันนา (รองฯ รก.)
6
6
4
4
4
4
4
2
44
ตราด นายอัมพล หันทยุง
6
6
4
4
4
4
4
3
45
ระยอง เขต 1 นายสุพรรณ หารธุจิต
6
6
4
4
3
4
4
3
46
ระยอง เขต 2 นายธงชัย มั่นคง
6
6
4
4
4
4
4
3
47
ปราจีนบุรี เขต 2 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
6
6
4
4
4
4
4
3
48
กาญจนบุรี เขต 4 นายนิพัฒน์ มณี
6
6
4
4
4
4
4
3
49
มัธยมศึกษา เขต 3 นายสุรชาติ เครือศรี
6
6
4
4
4
4
4
3
50
มัธยมศึกษา เขต 5
6
6
4
4
4
4
4
3
51
มัธยมศึกษา เขต 4 นางงามพิศ ลวากร
6
6
4
4
4
4
4
3
52
มัธยมศึกษา เขต 6 นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
6
6
3
4
2
4
2
1
53
มัธยมศึกษา เขต 7 นายกฤษ ละมูลมอญ
6
6
3
4
4
4
4
2
54
มัธยมศึกษา เขต 8 นายจตุรงค์ สุขแก้ว
6
6
4
4
4
4
4
3
55
มัธยมศึกษา เขต 9 นายบำรุง เสียงเพราะดี
6
6
4
4
4
4
4
3
56
มัธยมศึกษา เขต 10 นายนิกูล ประทีปพิชัย
6
6
4
4
4
4
4
3
57
มัธยมศึกษา เขต 17 นายสุรชาติ มานิตย์
6
6
4
4
4
4
4
3
58
มัธยมศึกษา เขต 18 นายสมศักดิ์ ทองเนียม
6
4
1
4
3
4
3
3
59
มัธยมศึกษา เขต 1 นายกิตติ บุญเชิด
6
6
3
4
4
4
4
3
60
มัธยมศึกษา เขต 2 นางสาวรัตติมา พานิชเจริญ
6
6
4
4
4
4
4
2
61
หนองคาย เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน
6
6
4
4
4
4
4
3
62
หนองคาย เขต 2 นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
6
6
4
4
4
4
4
3
63
บึงกาฬ
6
6
3
4
4
4
4
3
64
หนองบัวลำภู เขต 1 นายเกิดมี สอนเมือง
6
6
4
4
4
4
4
3
65
หนองบัวลำภู เขต 2 นายเจริญ ราชโสภา
6
6
4
4
4
4
4
3
66
เลย เขต 1 นายรอง ปัญสังกา
6
6
4
4
4
4
4
3
67
เลย เขต 2 นายพลชัย ชุมปัญญา
6
6
4
4
4
4
4
3
68
อุดรธานี เขต 1 นายพรชัย โพคันโย
6
6
4
4
4
4
4
3
69
อุดรธานี เขต 2 นายพรชัย โพคันโย
6
6
4
4
4
4
4
3
70
อุดรธานี เขต 3 นายประเวศ รัตนวงศ์
6
6
4
4
4
4
4
3
71
อุดรธานี เขต 4
6
6
4
4
4
4
4
3
72
กาฬสินธุ์ เขต 1 นายชนาธิป สำเริง
6
6
4
4
4
4
4
3
73
กาฬสินธุ์ เขต 2 นายชาญกฤต น้ำใจดี
6
6
4
4
4
4
4
3
74
กาฬสินธุ์ เขต 3 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
6
6
4
4
3
4
3
1
75
นครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ (รองฯรก.)
6
4
3
4
4
4
4
3
76
นครพนม เขต 2 นายพลชัย ชุมปัญญา
6
6
4
4
4
4
4
3
77
มุกดาหาร
6
6
4
4
4
4
4
3
78
สกลนคร เขต 1 นาย ไพรวัลย์ จันทะนะ
6
6
4
4
4
4
4
3
79
สกลนคร เขต 2 นายไพรวัลย์ จันทะนะ
6
6
4
4
4
4
4
3
80
สกลนคร เขต 3 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง รก.
6
6
4
4
4
4
4
3
81
ขอนแก่น เขต 1 นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
6
5
3
4
4
4
4
3
82
ขอนแก่น เขต 2 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
6
6
4
4
4
4
4
2
83
ขอนแก่น เขต 3 นายศุภสิน ภูศรีโสม
6
6
4
4
4
4
4
3
84
ขอนแก่น เขต 4 นายบวร เทศารินทร์
6
6
4
4
4
4
4
3
85
ขอนแก่น เขต 5 นายวสันต์ สัตยคุณ
6
6
4
4
4
4
4
2
86
มหาสารคาม เขต 1 นางสุภารีย์ โพนเงิน
6
6
4
4
4
4
4
3
87
มหาสารคาม เขต 2 นายจำนงค์ สุดาเดช
6
6
4
4
4
4
4
3
88
ร้อยเอ็ด เขต 1 ดร.สกล คามบุศย์
6
6
4
4
4
4
4
2
89
ร้อยเอ็ด เขต 2 นายศุภชัย ชนะดี
6
6
4
4
4
4
4
3
90
ร้อยเอ็ด เขต 3 นายสินสมุทร แสนสุข
6
6
4
4
4
4
4
3
91
ชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน มุทาพร
6
6
4
4
4
4
4
2
92
ชัยภูมิ เขต 2
6
6
4
4
3
4
4
2
93
ชัยภูมิ เขต 3
6
6
4
4
4
4
4
2
94
นครราชสีมา เขต 1
6
6
4
4
4
4
4
3
95
นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ
6
6
4
4
4
4
4
3
96
นครราชสีมา เขต 3 นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
6
6
3
4
4
4
4
3
97
นครราชสีมา เขต 4
6
5
2
4
1
4
4
3
98
นครราชสีมา เขต 5 นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
6
6
4
4
4
4
3
3
99
นครราชสีมา เขต 6 นายสนอง สุดสะอาด
6
6
4
4
4
4
4
2
100
นครราชสีมา เขต 7 นายพีรพงศ์ สุรเสน
6
6
4
4
4
4
4
3
101
บุรีรัมย์ เขต 1
6
6
4
4
4
4
4
3
102
บุรีรัมย์ เขต 2
6
6
3
4
3
4
4
3
103
บุรีรัมย์ เขต 3
6
6
4
4
4
4
4
3
104
บุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย
6
6
4
4
4
4
4
3
105
สุรินทร์ เขต 1 นายคำปุ่น บุญเชิญ
6
6
4
4
4
4
4
3
106
สุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ
6
4
4
107
สุรินทร์ เขต 3 .นางภานิชา อินทร์ช้าง
6
6
4
4
4
4
4
3
108
ยโสธร เขต 1 นายอดุลย์ กองทอง
6
6
2
4
3
4
4
3
109
ยโสธร เขต 2
6
5
3
4
4
4
3
3
110
ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี
6
6
4
4
4
4
4
3
111
ศรีสะเกษ เขต 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์
6
6
4
4
4
4
4
3
112
ศรีสะเกษ เขต 3 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
6
3
1
4
4
4
2
2
113
ศรีสะเกษ เขต 4 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
6
6
4
4
4
4
4
3
114
อำนาจเจริญ นายธนัญชัย สายสุด
6
6
4
4
4
4
4
3
115
อุบลราชธานี เขต 1
6
5
4
4
4
4
4
3
116
อุบลราชธานี เขต 2
6
6
3
4
4
4
4
2
117
อุบลราชธานี เขต 3
6
6
4
4
4
4
4
3
118
อุบลราชธานี เขต 4 นายวันชัย บุญทอง
6
6
4
4
4
4
3
2
119
อุบลราชธานี เขต 5 นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
6
6
4
4
4
4
3
3
120
เลย เขต 3 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
6
6
4
4
4
4
4
3
121
มหาสารคาม เขต 3 นายชัยณรงค์ แสงคำ
6
6
3
4
4
4
4
3
122
มัธยมศึกษา เขต 20 นายมรกต กลัดสอาด
6
6
4
4
4
4
4
3
123
มัธยมศึกษา เขต 21 นายสมใจ วิเศษทักษิณ
6
6
4
4
4
4
4
3
124
มัธยมศึกษา เขต 22 นายจักราวุธ สอนโกษา
6
5
3
4
4
4
4
3
125
มัธยมศึกษา เขต 23 นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
6
6
1
4
4
4
4
3
126
มัธยมศึกษา เขต 24 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
6
6
4
4
4
4
4
3
127
มัธยมศึกษา เขต 25 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
6
6
4
4
4
4
4
2
128
มัธยมศึกษา เขต 26 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
6
6
3
4
4
4
2
2
129
มัธยมศึกษา เขต 27 นายชาตรี ชาปะวัง
6
6
3
4
4
4
4
2
130
มัธยมศึกษา เขต 28 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
6
6
4
4
4
4
4
3
131
มัธยมศึกษา เขต 29 นายพิทยา ไชยมงคล
6
5
3
4
2
4
1
132
มัธยมศึกษา เขต 30 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
6
6
4
4
4
4
4
3
133
มัธยมศึกษา เขต 31 นาย.....
6
6
3
4
4
4
4
2
134
มัธยมศึกษา เขต 32 นายรณชัย สุขสมบูรณ์
6
6
4
4
4
4
4
3
135
มัธยมศึกษา เขต 33 นายสำเริง บุญโต
6
6
4
4
2
4
1
1
136
มัธยมศึกษา เขต 19 นายไพโรจน์ พรมสอน
6
6
4
4
3
4
2
2
137
เชียงราย เขต 1 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา
6
6
4
4
4
4
4
3
138
เชียงราย เขต 2 นายจรัญ แจ้งมณี
6
6
4
4
4
4
4
3
139
เชียงราย เขต 3
6
5
3
4
4
4
4
3
140
เชียงราย เขต 4 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
6
6
4
4
4
4
4
3
141
เชียงใหม่ เขต 1 นายเดช ศิรินาม
6
6
3
4
4
4
4
1
142
เชียงใหม่ เขต 2 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท (รองฯรก.)
6
6
4
4
4
4
4
3
143
เชียงใหม่ เขต 3 ดร.กัลยา มาลัย
6
6
4
4
4
4
4
3
144
เชียงใหม่ เขต 4
6
6
4
4
4
4
4
3
145
เชียงใหม่ เขต 5 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม (รองฯรก.)
6
6
5
4
4
4
4
2
146
น่าน เขต 1 นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
6
6
4
4
4
4
4
3
147
น่าน เขต 2 นายสมัย ธนะศรี
6
6
3
4
4
4
4
3
148
พะเยา เขต 1 นายประถม เชื้อหมอ
6
3
1
4
4
4
4
3
149
พะเยา เขต 2 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล(รองฯรก.)
6
6
3
4
3
4
4
3
150
แพร่ เขต 1 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
6
6
4
4
4
4
4
3
151
แพร่ เขต 2 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
6
6
4
4
4
4
4
3
152
แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
6
6
4
4
4
4
4
3
153
แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร(รองฯรก.)
6
6
4
4
4
4
4
3
154
ลำปาง เขต 1 นายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์
6
5
3
4
4
4
4
3
155
ลำปาง เขต 2 นายเดชะ ธีระตระกูล
6
6
4
4
4
4
4
3
156
ลำปาง เขต 3 นายสมบูรณ์ สันชุมภู
6
5
3
4
3
4
3
3
157
ลำพูน เขต 1 นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
6
6
4
4
4
4
4
3
158
ลำพูน เขต 2 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม
6
6
4
4
4
4
4
2
159
ตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
6
6
4
4
4
4
4
3
160
ตาก เขต 2 นายประวัตร์ พันธ์กอง(รองฯรก.)
6
6
4
4
4
4
4
3
161
พิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
6
6
4
4
4
4
4
3
162
พิษณุโลก เขต 2 นายบุญสม โพธิ์เงิน
6
6
4
4
4
4
4
3
163
พิษณุโลก เขต 3 นายวิเชียร ทรงศรี
6
6
4
4
4
4
4
3
164
เพชรบูรณ์ เขต 1
6
6
4
4
4
4
4
3
165
เพชรบูรณ์ เขต 2 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
6
6
4
4
4
4
4
3
166
เพชรบูรณ์ เขต 3 นายสันติชัย บัวทอง
6
6
4
4
4
4
4
2
167
สุโขทัย เขต 1 นายพยอม วงษ์พูล
6
6
4
4
4
4
4
3
168
สุโขทัย เขต 2 นายเปรม คำวัฒนา
6
6
4
4
4
4
4
3
169
อุตรดิตถ์ เขต 1 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
6
6
4
4
4
4
4
3
170
อุตรดิตถ์ เขต 2 นายอุดม สายโท
6
6
4
4
4
4
4
3
171
กำแพงเพชร เขต 1 นายสุพล จันต๊ะคาด
6
3
2
4
4
4
2
2
172
กำแพงเพชร เขต 2 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี
6
6
4
4
4
4
4
2
173
นครสวรรค์ เขต 1 นางกัลยา พันตารักษ์
6
6
4
4
4
4
4
2
174
นครสวรรค์ เขต 2 นายจันทบูรณ์ เขตการ
6
6
4
4
4
4
4
2
175
นครสวรรค์ เขต 3 นายวิระ แข็งกสิการ
6
6
4
4
4
4
4
3
176
พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ เส็งพานิช
6
6
4
4
4
4
4
3
177
พิจิตร เขต 2 ว่าที่ ร.อ.สาโรช ยกให้
6
6
4
4
4
4
4
3
178
อุทัยธานี เขต 1 นายสุชาติ กลัดสุข
6
6
4
4
4
4
4
3
179
เชียงใหม่ เขต 6 นายสมพงศ์ พรมจันทร์
6
6
3
4
4
4
4
3
180
อุทัยธานี เขต 2 นายสัญชัย พวงมาลี
6
6
4
4
4
4
4
3
181
มัธยมศึกษา เขต 34 นายสิทธิชัย มูลเขียน
6
6
3
4
4
4
4
2
182
มัธยมศึกษา เขต 35 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
6
6
3
4
4
4
4
2
183
มัธยมศึกษา เขต 36 นายวรพงษ์ สันติวงค์
6
6
3
4
4
4
4
2
184
มัธยมศึกษา เขต 37 นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์
6
6
3
4
4
4
4
2
185
มัธยมศึกษา เขต 38 นายอำนวย อภิชาติตรากูล
6
6
3
4
4
4
4
2
186
มัธยมศึกษา เขต 39 นายสุชน วิเชียรสรรค์
6
6
3
4
4
4
4
2
187
มัธยมศึกษา เขต 40 นายประสิทธิ์ อินวรรณา
6
6
3
4
4
4
4
2
188
มัธยมศึกษา เขต 41 -
6
6
3
4
4
4
4
2
189
มัธยมศึกษา เขต 42 นายบุญชอบ โตคำ
6
6
3
4
4
4
4
2
190
นราธิวาส เขต 3 นายณัทกร แก้วประชุม
6
6
4
4
4
4
4
3
191
ปัตตานี เขต 3 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ (รอง รก.)
6
6
3
4
4
4
3
2
192
ชุมพร เขต 1 นายมนูญ จันทร์สุข
6
6
4
4
4
4
4
3
193
ชุมพร เขต 2 นายอดุลย์ เงินศรี
6
6
4
4
3
4
4
3
194
ระนอง นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
6
6
2
4
4
4
4
3
195
สุราษฎร์ธานี เขต 1 นายชูศักดิ์ ชูช่วย
6
6
3
4
4
4
4
3
196
สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายประทีป ทองด้วง
6
6
3
4
4
4
4
3
197
สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
6
6
3
4
4
4
4
3
198
ตรัง เขต 1
6
6
3
4
4
4
4
3
199
ตรัง เขต 2 นายประจักษ์ ช่างเรือ
6
6
3
4
4
4
4
3
200
นครศรีธรรมราช เขต 1 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
6
6
3
4
4
4
4
3
201
นครศรีธรรมราช เขต 2 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์
6
6
3
4
4
4
4
3
202
นครศรีธรรมราช เขต 3 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
6
6
3
4
4
4
4
3
203
นครศรีธรรมราช เขต 4 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
6
5
3
4
4
4
3
2
204
ยะลา เขต 3 ว่าที่ร.ต.นรินทร์ สาโร
6
6
3
4
4
4
4
3
205
พัทลุง เขต 1 นายสุนาจ แก้วสุข
6
6
4
4
4
4
4
3
206
กระบี่ นายบำรุง ฤทธิรัตน์
6
6
4
4
4
4
4
2
207
พังงา นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
6
6
4
4
4
4
4
3
208
ภูเก็ต
6
5
2
4
4
4
4
2
209
นราธิวาส เขต 1 นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รองฯรก.)
6
6
3
4
4
4
4
3
210
นราธิวาส เขต 2 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รองฯรก.)
6
5
3
4
4
2
2
211
ปัตตานี เขต 1 นายภิรมย์ จีนธาดา
6
6
2
4
4
4
3
212
ปัตตานี เขต 2 นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
6
6
3
4
4
4
4
3
213
ยะลา เขต 1 นายอาดุลย์ พรมแสง
6
6
3
4
4
4
4
3
214
ยะลา เขต 2 นายสุริยัณ จันทร์ทบ
6
6
3
4
4
4
4
3
215
สงขลา เขต 1 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
6
6
3
4
1
4
4
3
216
สงขลา เขต 2 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
6
6
3
4
4
4
4
3
217
สงขลา เขต 3
6
6
3
4
4
4
4
3
218
สตูล นายนิสิต ชายภักตร์
6
6
3
4
4
4
4
3
219
พัทลุง เขต 2 นายณรงค์ ศรีละมุล
6
6
4
4
4
4
4
3
220
มัธยมศึกษา เขต 11 นายสมชาย รองเหลือ
6
6
3
4
4
4
4
2
221
มัธยมศึกษา เขต 12 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
6
6
3
4
4
4
4
2
222
มัธยมศึกษา เขต 13 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
6
6
3
4
4
4
4
2
223
มัธยมศึกษา เขต 14 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
6
6
3
4
4
4
4
2
224
มัธยมศึกษา เขต 15
6
6
3
4
4
4
3
2
225
มัธยมศึกษา เขต 16
6
6
3
4
4
4
4
2