ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES : ระบบอีมี)
การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)


ที่เอกสารเรื่อง ดาวน์โหลด
1มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560(ไฟล์ซิป) (1066) open
2ต้นฉบับแบบติดตามฯ(ไฟลฺ์เวิร์ด)แยกตัวบ่งชี้แยกประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 (640) open
3ต้นฉบับแบบติดตามฯ(ไฟลฺ์เวิร์ด)แยกตัวบ่งชี้แยกประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 (349) open
4ต้นฉบับแบบติดตามฯ(ไฟลฺ์เวิร์ด)แยกตัวบ่งชี้แยกประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 (253) open
5รวมต้นฉบับแบบติดตามและประเมินผลตามมาตรฐาน สพท.(ไฟลฺ์พีดีเอฟ) (175) open
6วีดิทัศน์ ภาพรวมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ และ นโยบาย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (131) open
7วีดิทัศน์ ภาพรวมการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาฯตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (203) open
8ภาพรวมการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์และมาตรฐาน สพท.ฯ (112) open
9อธิบายมาตรฐานที่1 (260) open
10อธิบายมาตรฐานที่3 (153) open
11 อธิบายมาตรฐานที่2ppt (146) open
12อธิบายมาตรฐานที่2เพิ่มเติมตัวบ่งชี้2 (72) open
13ด่วน-คู่มือขั้นตอนการเข้าระบบสำหรับการรายงานมาตรฐานฯปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (155) open
เข้าระบบรายงาน
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน
counter
http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php